Back to All Events

Ota Benga


Aleksander Stav
Ota Benga

 

TM51 (Thorvald Meyers gate 51) og TM51 Infill (Parkveien 5)
26. mai - 19. juni 2016

Åpning torsdag 26. mai kl. 19.00

TM51 er glad for å presentere den andre separatutstillingen med Aleksander Stav på galleriet. En skulpturgruppe som forteller om pygmeen Ota Benga, flere flodhestkalver i støpt epoksy og stiliserte fugler i bur, er blant verkene Stav viser i utstillingen Ota Benga.

Sentralt for Stavs kunstneriske undersøkelse er hvordan mennesket omformer sin forståelse av naturen, gjennom sin oppdagelse av den. Stav beskriver de negative konsekvensene av kolonisering og kontroll av den ville naturen gjennom historiske eksempler: den inhumane behandlingen av Benga, som del av verdensutstillingen i St. Louis i 1904 og senere Bronx Zoo, viser hvordan den grusomme umenneskeliggjøringen utøves på noen som er dømt til å være utenfor den vestlige normativiten.

Stav viser at menneskets gjentagende forsøk på å homogenisere, gjennom å ta «eksemplarer» fra deres opprinnelige kontekst og forandre dem til noe annet for underholdningens skyld, har en historisk kontekst. Fra kolonitidens eksotisering av den andre, utnyttelse og kontroll av den ville naturen, til vår samtids former for kontroll, med besjeling, forenkling og fremmedgjøring av søte dyr på Youtube. 

I Ota Benga presenterer Stav et univers hvor denne dobbeltheten tar form gjennom et lekent, surrealistisk og forskjønnet formspråk. Stav vil gjenskape menneskets første møte med den eksotiske naturen, preget av entusiasme og nysgjerrighet og samtidig problematisere hvordan vår presentasjon og fremstilling av naturen tar oss lenger fra det opprinnelige. Menneskets transformasjon av naturen overskrider det virkelige til en mer fantasifull, kunstig verden, hvor det autentiske forsvinner.

Stav jobber hovedsakelig med skulptur. Hans kunstneriske praksis utforsker berøringspunkter mellom natur og teknologi, og presenterer et menneskeskapt, kunstig, ofte idealisert konsept om naturen, en forskjøvet virkelighet. Denne virkeligheten forteller samtidig om en dyp melankoli og en kritikk av hvordan menneskets teknologiske fremskritt går på bekostning av naturen og vår nærhet til den. 

Aleksander Stav (f. 1983) fullførte sin mastergrad ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2009. Han har siden 2005 hatt flere utsmykninger, og hatt utstillinger både i Norge og i utlandet, blant annet på Noplace, Bergen Kunsthall og Armory Show i New York.TM51 is pleased to present Ota Benga, Aleksander Stav’s second solo exhibition at the gallery.  Sculptures representing the historical figure Ota Benga, hippopotamus calves made of cast epoxy, and abstracted birds in cages will be featured among the works on view. Central to Stav's artistic investigation is how humanity transforms their understanding of the natural world through their discovery of it. Stav describes the negative consequences of colonialization and control over wild nature through historical examples: the inhumane treatment of Benga as part of the St. Louis Worlds Fair in 1904 and later the Bronx Zoo being a prime example of the extent of the gruesome dehumanization brought upon anyone deemed ‘outside’ the realm of western normalcy. 

Stav comments of the regularity of humanity’s tendencies towards homogenization through the habit of removing ‘specimens’ from their original contexts, and changing them into something else for the purpose of entertainment. He describes both the historical context in which colonialists exoticize the other and take control over nature, as well as the contemporary habits of control, as seen in the anthropomorphizing and simplifying of cute animals on Youtube.

In Ota Benga, Stav presents a universe where this duality takes shape through a playful, surreal and embellished idiom. Stav recreates man's first encounter with exotic nature, characterized by enthusiasm and curiosity while problematized by the context of the presentation and how toe preparation of nature takes us farther from its original, authentic self. Human transformation of nature transports that which is real to a more imaginative, artificial world, where the authentic disappears.

Stav works primarily with sculpture. His artistic practice explores points of contact between nature and technology, presenting a manmade, artificial, often idealized concept of nature and a staggered reality. This reality exists within a deep melancholy and a critique of how human technological advances sacrifice nature and our proximity to it.

Aleksander Stav (b. 1983) completed his master's degree at Bergen National Academy of the Arts in 2009. Since 2005, he won several awards and exhibited both in Norway and abroad at institutions such as Noplace and the Bergen Kunsthall and Armory Show in New York.